• กิจกรรม: ตามล่าหาความรู้ (Look for Knowledge)
  • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและรับผิดชอบในฐานที่ 1 ตามล่าหาความรู้ (Look for Knowledge) ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2556 โดยมีนักศึกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1184 คน ตลอดระยะเวลา 5 วัน ในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเอง ในการเรียนระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ