• ประมวลภาพ นักศึกษาการจัดการสารสนเทศรับรางวัลประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
  • นายรักษ์พงศ์ ทองเด็จ นางสาวปรัศนี นพสุวรรณ นายบุริม วัฒนาศรีโรจน์ และนายรัชตะ ปิยสนธิ์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ระดับอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์สิริวัจนา แก้วผนึก และอาจารย์ขุนดี หลำสุบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา