• ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาและวิชาการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ITM Network Game ครั้งที่ 12
  • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย (ITM Network Games) ครั้งที่ 12 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2555 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่