• ภาพบรรยากาศ ค่ายผู้นำครั้งที่ 3 (The Leader Camp)
  • ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 3 (The Leader Camp) ณ เขาหลวงรีสอร์ท อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช