ข่าวกิจกรรม


นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ  กรุงเทพมหานคร นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์ ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง กรมชลประทาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (ปทุมธานี) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จํากัด และธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ.2560 ....

Update : 15/10/2560 View [ 46 ] By : jaruwan.la

คณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

คณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือ ณ หน่วยงานทางด้าน Data Analysis ....

Update : 07/07/2560 View [ 124 ] By : jaruwan.la

กิจกรรมเวียนเทียน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมเวียนเทียน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดท่าสูง ....

Update : 05/06/2560 View [ 74 ] By : jaruwan.la

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network ครั้งที่ 16

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network ครั้งที่ 16 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network ครั้งที่ 16 โดยในปีการศึกษา 2559 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2560 ....

Update : 15/05/2560 View [ 101 ] By : admin

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร IT คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร IT คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ สกุลส่องบุญศิริ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2560 ....

Update : 08/05/2560 View [ 84 ] By : jaruwan.la

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมฟรี 5 หลักสูตร

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมฟรี 5 หลักสูตร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมฟรี 5 หลักสูตร ในช่วงวันที่ 24 - 31 มีนาคม 2560 ....

Update : 24/03/2560 View [ 722 ] By : charoenporn.bo

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เปิดโอกาสสหกิจศึกษายังต่างประเทศ

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เปิดโอกาสสหกิจศึกษายังต่างประเทศ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ทางสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดส่งนักศึกษาไปปฎิบัตืสหกิจศึกษายังต่างประเทศ โดยทางหลักสูตรฯ ได้ส่งนักศึกษาไปยังประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย อีนเดีย และและสาธารณรัฐเช็ค ....

Update : 20/01/2560 View [ 322 ] By : ksirivaj

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกการใช้ความคิด วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงตรรกะ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสามารถนำมาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้ในอนาคต ....

Update : 22/11/2559 View [ 538 ] By : jaruwan.la

นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ หาดใหญ่-มาเลเซีย

นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ หาดใหญ่-มาเลเซีย นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ Wawasan Open University (WOU) ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน ....

Update : 22/11/2559 View [ 349 ] By : jaruwan.la

คณาจารย์เข้าร่วมอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงและเทคนิคเหมืองข้อมูล (data mining) และการนำเสนอข้อมูล (data visualization) โดยใช้โปรแกรม R"

คณาจารย์เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอกเข้าร่วมอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงและเทคนิคเหมืองข้อมูล (data mining) และการนำเสนอข้อมูล (data visualization) โดยใช้โปรแกรม R" ....

Update : 22/11/2559 View [ 323 ] By : jaruwan.la

 1 2 3 >  Last ›