• นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ หาดใหญ่-มาเลเซีย


                นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ Wawasan Open University (WOU)  ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15-16 กันยายนที่ผ่านมา โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานสายงานด้าน IT ในองค์กรจริง และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา การฝึกปฏิบัติงานจริง  ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี 

 

   

            

   

   

 

ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ  เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและให้ความรู้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี 

 

 
 

Update : 22/11/2559 View [ 340 ] By : jaruwan.la