• คณาจารย์ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้าน Data Analysis


                      เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือ ณ หน่วยงานทางด้าน Data Analysis เพื่อเป็นการไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป    และคณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาใช้ในการการเรียนการสอนแก่นักศึกษา และให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งหน่วยงานที่ได้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย  4 หน่วยงานดังนี้

  1. บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด
  2. ธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่) ณ เมืองทองธานี
  3. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  4. กรมอุตุนิยมวิทยา  บางนา

                      โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคที่หน่วยงานอื่นๆ ใช้ในการทำการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้สร้างความความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น ตลอดจนได้รับการต้อนรับ จากหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น เป็นอย่างดี

 

บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด

 

ธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่) ณ เมืองทองธานี

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

กรมอุตุนิยมวิทยา  บางนา

 

ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ  เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

 
 

 

Update : 22/11/2559 View [ 287 ] By : jaruwan.la