• กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1


                 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงตรรกะ การวิเคราะห์  และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต โดยในการจัดกิจกรรม ทีมคณาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการถ่ายทอดความรู้และอธิบายถึงกระบวนการต่างๆ มีกิจกรรม และเกมส์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการลงมือปฏิบัติ มีการคิดอย่างเป็นขั้นตอน สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้าได้ จากนั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษา นำเสนอผลงานของตนเอง โดยอธิบายกระบวนการคิด หลักการและเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อสงสัย และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น
                  ในกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี นักศึกษาได้รับความสนุกสนาน สามารถช่วยเพิ่มทักษะทางด้านการคิด การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบพร้อมที่จะนำไปใช้ในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น
 
 
 

Update : 22/11/2559 View [ 532 ] By : jaruwan.la