• สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมฟรี 5 หลักสูตร


สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมฟรี 5 หลักสูตร ในช่วงวันที่ 24 - 31 มีนาคม 2560 

 

1. หลักสูตร “กลยุทธ์การการขายสินค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ”

 การขายสินค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จควรทำอย่างไร
 กรณีศึกษา:วิเคราะห์รูปแบบของการขายสินค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จทั้งของไทยและต่างประเทศ
 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ของลูกค้า
 การโปรโมทเว็บไซต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (Targeted Promotion)
 เทคนิคการใช้ Social Media (FaceBook) เพื่อสร้างและมัดใจลูกค้า
 เทคนิคการใช้ Social Media (Line) เพื่อสร้างและมัดใจลูกค้า
 เทคนิคการใช้ Social Media (Google) เพื่อสร้างและมัดใจลูกค้า
 เทคนิคการใช้ Social Media (YouTube, Instragram , etc.) เพื่อสร้างและมัดใจลูกค้า
 รูปแบบการสร้างความจงรักภักดีให้กับธุรกิจออนไลน์ (e-Loyalty Marketing)
กำหนดการ
วันที่ 27-31 มีนาคม 2560

2. หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ”

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
 แนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ
 วัสดุที่ใช้สำหรับพิมพ์ 3 มิติ
 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
 กรณีศึกษา: การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในงานสร้างสรรค์
 กรณีศึกษา: การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในงานด้านการแพทย์
 กรณีศึกษา: การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในงานบรรจุภัณฑ์
 กรณีศึกษา: การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในงานด้านศิลปะ
 ฝึกปฏิบัติจริง
กำหนดการ
วันที่ 27-31 มีนาคม 2560

3. หลักสูตร “การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล”

 แบรนด์คืออะไร ?
 ทำใมต้องสร้างแบรนด์ 
 ทําอย่างไรแบรนด์ของเราถึงจะได้เป็นที่หนึ่งในใจของกลุ่มเป้าหมาย?
 ขั้นตอนการวางจุดยืนของตราสินค้าที่แข็งแรงและยั่งยืน
 การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Segmentation)
 การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Targeting)
 จุดยืนของแบรนด์ (Positioning)
 การสร้างช่องทางการขายหลักสำหรับธุรกิจที่สอดคล้องกับ STP 
 วิธีการ และการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างแบรนด์
 ตัวอย่างและกรณีศึกษาความสำเร็จของธุรกิจ on-line จากแบรนด์
 ฝึกปฏิบัติ
กำหนดการ
วันที่ 27-31 2560

4. หลักสูตร “การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ on-line”

 บรรจุภัณฑ์มีผลอย่างไรต่อตัวสินค้า
 หลักการและศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอก
 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์
 บรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับผ็บริโภคแต่ละวัย
 ฝึกปฏิบัติ

 
กำหนดการ
วันที่ 24-28 มีนาคม 2560

สมัครได้ที่นี่  >>>>>>>> 

ห้องสำหรับการอบรม

1. หลักสูตร “กลยุทธ์การการขายสินค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ”

วันที่ 27 - 31 มีนาคม  2560 : ห้องปฏิบัติการ Multimedia ชั้น 1  อาคารวิชาการ 6

2. หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ”

วันที่ 27 - 31 มีนาคม  2560 : ห้องปฏิบัติการ Multimedia ชั้น 1  อาคารวิชาการ 6

3. หลักสูตร “การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล”

วันที่ 27 มีนาคม  2560 : ห้องปฏิบัติการ DIM ชั้น 2  อาคารวิชาการ 6
วันที่ 28 - 29 มีนาคม  2560 : ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5
วันที่ 30 - 31 มีนาคม  2560 : ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 3

4. หลักสูตร “การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ on-line”

วันที่ 24 มีนาคม  2560 : ห้อง E-Testing 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
วันที่ 25 - 26 มีนาคม  2560 : ห้องบรรยาย 16 อาคารวิชาการ 5 
วันที่ 27 มีนาคม  2560 : ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1
วันที่ 28 มีนาคม  2560 : ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4

Update : 24/03/2560 View [ 722 ] By : charoenporn.bo