• กิจกรรมเวียนเทียน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


เนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดท่าสูง เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความสำคัญในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสริมสร้าง ปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรมของนักศึกษาและบุคคลากร โดยการจัดกิจกรรมเวียนเทียน และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่หลาย ดำรงมั่นอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป   โดยนักศึกษาได้มีการจัดทำดอกไม้เพื่อแจกจ่ายผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

 

Update : 05/06/2560 View [ 82 ] By : jaruwan.la