• คณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร


       เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอที และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาต่อไปได้ ซึ่งหน่วยงานที่ได้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย             
  1. เข้าเยี่ยมชมดูงานที่ NECTEC โดยรับฟังบรรยายโครงการ KitWai เป็นโปรเจคเกี่ยวกับ PaaS โดย ดร.อภิวดี และโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน Mobile Application โดยคุณวัชรากร 
  2. เข้าเยี่ยมชม Thai Mapper เน้นทางด้าน GIS และ IoT มาแก้ปัญหาต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เช่นที่ดิน สาธารณสุข สาธารณูปโภค ชลประทาน ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
  3. เข้าเยี่ยมชม DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ รวมไปถึงการใช้ IT ร่วมกับทางด้านวิศวกรรมในการช่วยพัฒนาศักยภาพของ SME
  4. เข้าเยี่ยมชม Gravitech Hardware Startup ออกแบบและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอนโทรลเลอร์ และมีวิศวกรคอยแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการสร้าง Prototype เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาดไอที
  5. เข้าเยี่ยมชม PTEC ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการทดสอบมาตรฐานต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม
  6. เข้าเยี่ยมชม BIOTEC รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ Big data บน Genome ของมนุษย์ เพื่อนำใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ด้านพันธุกรรมของมนุษย์ การนำ Data Analytics มาช่วยในการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย ซึ่งมีความต้องการสนับสนุนการวิจัยเป็นอย่างมาก และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
  7. เข้าเยี่ยมชมบริษัท Secura Thailand เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้าน Cyber Security ของข้อมูลทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
  8. เข้าเยี่ยมชม Open Innovation Center ของ SCG มีการบรรยายและจัดแสดงนิทรรศการ งานวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของ SCG
      โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทำไอที ไปใช้ในภาครัฐและเอกชน ทางคณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรให้มีประสบการณ์  ตลอดจนได้รับการต้อนรับ จากหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น เป็นอย่างดี
 
 
  
  
  
  
  
 

Update : 07/07/2560 View [ 124 ] By : jaruwan.la