• นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล. 5 คน ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการนักข่าวแห่งอนาคต


 

 

 
 
การสอบข้อเขียนรอบแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มีนิสิต นักศึกษาจำนวน 206 คน จาก 20 สถาบันทั่วประเทศร่วมสอบ อย่างไรก็ตามเมื่อดูที่จำนวนจำนวนนิสิต นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 30 คน ปรากฏว่าจำนวนรวมของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ที่สามารถสอบผ่านเป็นรองแค่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
 
สรุปมหาวิทยาลัยที่มีนิสิต นักศึกษาผ่านเข้ารอบ 30 คน มีดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 คน ม.วลัยลักษณ์ 5 คน ม.ราชภัฏอุดรธานี 3 คน ม.เชียงใหม่ 3 คน ม.นเรศวร 2 คน ม.มหาสารคาม 2 คน ม.ศรีปทุม 2 คน ม.กรุงเทพ 1 คน ม.ราชภัฏจันทรเกษม 1 คน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 1 คน ม.ธรรมศาสตร์ 1 คน ม.พายัพ 1 คน ม.ราชภัฏสงขลา 1 คน และ ม.ราชภัฏภูเก็ต 1 คน
 
นักข่าวแห่งอนาคตทั้ง 30 คน จะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ “กระบวนข่าว” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชนระดับประเทศและระดับโลกมาให้ ความรู้ ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรม ไอบิช ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการฯ จะดูแลค่าพาหนะ(สำหรับนิสิต - นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด) ค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างงานสัมมนาทั้งหมด
 
ในระหว่างการสัมมนาจะมีการเก็บคะแนนและสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนิสิต นักศึกษาจำนวน 10 คน เพื่อสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก “นักข่าวแห่งอนาคต” ผู้มีศักยภาพ “ดีเลิศ” 2 คนไปฝึกงาน ณ สำนักข่าว BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 สัปดาห์
 
 
ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

Update : 09/03/2556 View [ 2904 ] By : charoenporn.bo