• ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ร่วมกิจกรรมประกวดแอพพลิเคชั่น (CAT Apps Awards 2014)


ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ร่วมกิจกรรมประกวดแอพพลิเคชั่น (CAT Apps Awards 2014) ชิงเงินรางวัลรวม 610,000.-บาท (จาก 6 ประเภทผลงาน)

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ได้สร้างสรรค์ ผลงานแอพพลิเคชั่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) “กสท” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมระดับประเทศ จึงจัดให้มีการประกวด 
แอพพลิเคชั่น (CAT Apps Awards 2014) เพื่อนำผลงานมาใช้งานหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจของ กสท ต่อไป
คุณสมบัติ เป็นนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา สมัครได้ทั้งรายบุคคลและทีม
ประเภทการแข่งขัน
  1. Game , บันเทิง
   2. Social App , สื่อสาร
   3. การศึกษา
   4. การเงิน , ธุรกิจ , แอพพลิเคชั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (productivity)
   5. สุขภาพ
   6. อื่นๆ
 
1. เป็นแอพพลิเคชั่นบน Mobile จำแนกเป็น 6 ประเภท
2. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ด้วยตนเอง
   และสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน
3. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องไม่คัดลอกเนื้อหา รูปภาพ สื่อวีดีทัศน์ คลิปเสียง กราฟฟิก หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ
   โดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากผลงานดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนละเมิดลิขสิทธิ์ให้ถือว่า
   ขาดคุณสมบัติในการประกวด แม้ได้รับรางวัลแล้ว กสท สามารถเรียกคืนได้ และ กสท จะไม่ร่วมรับผิดต่อ
   การละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ
4. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องไม่นำผลงานที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่กับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับ กสท
5. กสท สงวนสิทธิ์ผลงานที่ได้รับรางวัล กสท สามารถนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในธุรกิจของ กสท
6. กสท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนรางวัล ทั้งนี้ กสท จะพิจารณาให้มีผู้ได้รับรางวัลหรือไม่มีผู้ได้รับรางวัล
   เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณภาพของผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ การตัดสินของ กสท ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. สำหรับผลงานประกวดที่ กสท เห็นว่าสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการวิจัยและพัฒนา หรือพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจ
   ต่อไปได้ กสท จะเชิญชวนให้ผู้ส่งประกวดเสนอเป็นโครงการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ การอนุมัติโครงการเป็นสิทธิ์ของ กสท
   ซึ่งมีวิธีปฏิบัติต่างหาก
8. กสท สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีการสูญหายของเอกสารที่ส่งประกวด

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> 

 
 
 
 

Update : 15/05/2560 View [ 1332 ] By : admin