• ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรม เทคนิคการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"


     สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรม เทคนิคการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"  วันที่ 2-4 กันยายน 2558  ณ ห้องอบรม1 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อเพิ่มเติมเทคนิคในการสืบค้นและจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

          2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำผลงาน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน อันนำไปสู่การเลื่อนวิทยาฐานะต่อไป

          3) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัน/เวลา/สถานที่        

          จัดอบรม ณ ห้องอบรม 1  อาคารคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          วันพุธ – ศุกร์ ที่ 2-4 กันยายน 2558  เวลา 08.30-16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย

          ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนและสถานศึกษา และบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป จำนวน 20 คน

วิทยากร

          1)  นายพรชัย ถนิมกาญจน์  ครูชำนาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) โรงเรียนวัดปากด่าน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

          2)  ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

          3)  ดร.นภารัตน์  ชูเกิด  อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ค่าลงทะเบียน

          2,500 บาท    (รวมค่าเอกสาร อุปกรณ์ อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

* ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา*

สถานที่ติดต่อ:

           สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช  โทร.0-7567-2206-7, 08-7675-3139

e-mail: jnaparat@wu.ac.th

 

วิธีการสมัคร : สามารถส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง คือ

          1) จัดส่ง “ใบสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม” ” โดยตรงที่  ธุรการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

          2) อีเมล (e-mail) ใบสมัครมาที่   jnaparat@wu.ac.th 

          3) แฟกซ์“ใบสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม” มาที่ หมายเลข 075672205

 

หมดเขตรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558

 

***หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด หมายเลขโทรศัพท์ 08-7675-3139 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

 

 
 

Update : 15/05/2560 View [ 1118 ] By : admin