• เชิญเข้าฟังบรรยายหัวข้อ "ความคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"


เชิญเข้าฟังบรรยายหัวข้อ "ความคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 
("From  Creativity  to  Science  and  Technology  Innovation ")
 
โดย  ดร.จันทร์ชัย   หญิงประยูร  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  09.00 - 12.00 น.
 
ณ อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(conference NST+SRT+BKK)
รายละเอียดเพิ่ม   >>>>>
 
 

Update : 15/05/2560 View [ 645 ] By : admin