• นักศึกษานิเทศศาสตร์เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ สื่อสร้างสุข จากสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย


นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลสื่อต้นแบบสร้างสุข ในการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าว กิจกรรมประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา ปี 2 ครั้งที่ 1 Media Contest For Health ซึ่งจัดโดยสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ จากผลงานทั้งสิ้น 22 ผลงาน มีผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 17 ผลงาน และมีผลงานได้รับรางวัลจำนวน 11 รางวัล 10 ผลงาน ซึ่งสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลชื่อว่า วังผีเสื้อ โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย นายธนภูมิ ทิศษา นางสาวคุณากร โจมนุพงศ์ นางสาวธาริณี พราหมณ์บัวทอง นางสาวชยณัฏฐ์  มีเงินและนางสาวจิดาภา ช่วยขุน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสดจำนวน 20,000 บาท นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการอบรม“คนสร้างสื่อ สื่อสร้างสุข” ปีที่ 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการผลิตข่าวและรายการเชิงสาระ ร่วมกับ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักข่าวพันธุ์ดี “ต่อไปนี้ ข่าวจะดัง” เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-15 มีนาคม 2558 

 

Update : 23/03/2558 View [ 1010 ] By : charoenporn.bo