• นศ. IM คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน จัดโดยเครือข่ายสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน


นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลในการประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา และการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรูปแบบการบรรยาย จำนวน 5 รางวัล จากทั้งหมด 6 รางวัล ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพนายโรจนศักดิ์ สุขลิ้ม นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอการปฏิบัติงานทั้งรูปแบบโปสเตอร์และบรรยาย โครงการออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชนอกจากนี้ นายฉัตรชัย ศิลปวัฒนาทร และ นายอาทิตย์ อุปการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนัก วิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอการปฏิบัติงานทั้งรูปแบบโปสเตอร์และบรรยาย โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถาบันการเงิน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ในการนี้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรและขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา


ขอบคุณข้อมูลจาก http://intranet.wu.ac.th/wu/showNewsIntra.php?id=767&type=h

Update : 25/05/2555 View [ 4441 ] By : administrator