• คณาจารย์เข้าร่วมอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงและเทคนิคเหมืองข้อมูล (data mining) และการนำเสนอข้อมูล (data visualization) โดยใช้โปรแกรม R"


                 เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงและเทคนิคเหมืองข้อมูล (data mining) และการนำเสนอข้อมูล (data visualization) โดยใช้โปรแกรม R”  โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ อมรเทพ  ทองชิว ( บริษัท รีอินฟอร์ส บิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด) โดยการอบรมมุ่งเน้นการใช้โปรแกรม R ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปแบบ  Free open source package ที่ง่ายต่อการเรียนรู้และมีความสามารถอย่างครบถ้วนสำหรับงาน Data mining และ Data visualization อีกทั้งยังได้รับการโหวตเป็นอันดับ 1 ของโลกจากผู้ใช้งานด้าน Data analytic โดยสามารถใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลาย ๆ ตัว เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลสามารถค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลได้จำนวนมหาศาล จะทำให้เกิดการค้นพบความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลชุดนั้น ซึ่งมักจะเป็นข้อมูลที่เราไม่คาดคิดมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในแง่ของการช่วยตัดสินใจหรือตอบคำถามในเชิงธุรกิจให้กับผู้บริหาร รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ปัญหาให้กับองค์กร สำหรับลักษณะการนำเสนอข้อมูลสามารถจัดทำในรูปแบบของกราฟและแผนภาพประเภทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูง ที่ให้ความรู้ตลอดจนคำแนะนำดีๆ ตลอดการอบรม

 

 

 
 

Update : 22/11/2559 View [ 334 ] By : jaruwan.la