• หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เปิดโอกาสสหกิจศึกษายังต่างประเทศ


นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ทางสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดส่งนักศึกษาไปปฎิบัตืสหกิจศึกษายังต่างประเทศ โดยทางหลักสูตรฯ ได้ส่งนักศึกษาไปยังประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย อีนเดีย และสาธารณรัฐเช็ค 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายในการส่งเสริมให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมรรถนะความเป็นสากลให้แก่บัณฑิต เพิ่มประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตต่างแดน ตลอดจนให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในต่างประเทศ ซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมการทำงานให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการจัดค่ายทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงมีโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อช่วยทำหน้าที่เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 
ทั้งนี้ทางหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ได้พยายามสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้การใช้ชึวิต และเปิดโอกาสสร้างตลาดงานสำหรับนักศึกษาในอนาคตต่อไป
 
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wu.ac.th/th/news/10380
 

Update : 20/01/2560 View [ 322 ] By : ksirivaj