Tag : เทคโนโลยีสารสนเทศ


ปริญญาโท

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีภารกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ภูมิภาค และของรัฐ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด ....

Update : 15/05/2560 View [ 8465 ] By : admin