Tag : ปริญญาเอก


ปริญญาเอก

ปริญญาเอก ปี 2554 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการตอบสนองการขาดแคลนกำลังคนที่มีความรู้ระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการ และสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาแนวทางในการกำหนดเกณ ....

Update : 15/05/2560 View [ 8646 ] By : admin