Tag : Young Blood


นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรม “การติดตั้งและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน” ในโครงการ Informatics Young Blood

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรม “การติดตั้งและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน” ในโครงการ Informatics Young Blood หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการ Informatics Young Blood โดยได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย” ....

Update : 03/08/2557 View [ 2171 ] By : hkanjana