Tag : งานวิจัย


นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยสร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ

นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยสร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ นายกิตติพันธ์ ใจฐิติวิทย์ นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ....

Update : 25/05/2555 View [ 2326 ] By : administrator