Tag : LLEN


สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นำเสนอผลการวิจัยในงานประชุม “พลังเครือข่ายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑"

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นำเสนอผลการวิจัยในงานประชุม “พลังเครือข่ายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ นำเสนอผลการวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านวิจัยสำหรับครูและนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานประชุม “พลังเครือข่ายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ....

Update : 25/05/2555 View [ 2146 ] By : administrator