Tag : IT Camp


ค่ายไอที (การสร้างสื่อแอนิเมชันด้วย Adobe Flash) สำหรับนักเรียน ประจำปี 2555

ค่ายไอที (การสร้างสื่อแอนิเมชันด้วย Adobe Flash) สำหรับนักเรียน ประจำปี 2555 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำโครงการค่ายไอที (การสร้างสื่อแอนิเมชันด้วย Adobe Flash) สำหรับนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2555 ....

Update : 29/09/2555 View [ 1849 ] By : hkanjana