Tag : การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทและการติดต่อสื่อสาร


ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทและการติดต่อสื่อสาร ให้กับนักศึกษาชั้นปี 1

ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทและการติดต่อสื่อสาร ให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 ฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทและการติดต่อสื่อสาร ให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 ....

Update : 16/03/2556 View [ 896 ] By : hkanjana