Tag : ปรับพื้นฐาน


สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมฐานที่ 1 ตามล่าหาความรู้ (Look for Knowledge)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมฐานที่ 1 ตามล่าหาความรู้ (Look for Knowledge) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมฐานที่ 1 ตามล่าหาความรู้ (Look for Knowledge) ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นและการเข้าถึงข้อมูลใน โครงการพัฒนาทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 12-20 พฤษภาคม ....

Update : 22/05/2556 View [ 2724 ] By : khundee.la