MV MC Channel


ในงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้จำลองการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ MC Channel และสถานีวิทยุ MC Radio ที่ห้องแสดงนิทรรศการของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงการทำงานของเหล่าทีมงานเบื้องหลังการผลิต
และนี่คือส่วนหนึ่งของภาพบรรยากาศการทำงานในครั้งนั้น กว่าจะมาเป็นภาพหน้าจอและเสียงหน้าไมค์ตลอด 5 วันเต็มของการเปิดบ้านสารสนเทศศาสตร์