ปริญญาเอก


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ    Doctor of Philosophy Program in Management of Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
                           ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy (Management of Information Technology)
                          Ph.D. (Management of Information Technology)

จำนวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร
    16 หน่วยวิชา (เท่ากับ 48 หน่วยกิตในระบบทวิภาค) สำหรับผู้ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท

รูปแบบของหลักสูตร
  รูปแบบ
    หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

  ภาษาที่ใช้
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  การรับเข้าศึกษา
    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม สามารถทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ บริหาร และจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการบริหาร จัดการ พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หรือปรับปรุงคุณภาพคุณภาพของงานในองค์กรโดยใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการ มีความตระหนักในคุณค่าของการดำเนินภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถเสนอแนวทางในการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูง สามารถจะทำงานวิจัยที่ลุ่มลึก และสร้างนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
2. ผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการและการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย  มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยในการสร้างนวัตกรรม  การป้องกันและการแก้ไขปัญหาในสังคมอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ
4. สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนสร้างนักวิจัยและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

การดำเนินการหลักสูตร
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปลายเดือนพฤษภาคม - ปลายเดือนสิงหาคม
    ภาคการศึกษาที่ 2 ต้นเดือนกันยายน - ต้นเดือนธันวาคม
    ภาคการศึกษาที่ 3 ต้นเดือนมกราคม - ต้นเดือนเมษายน
  เรียนวันเวลาปกติ จันทร์-ศุกร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1.  ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 1.1  ซึ่งเป็นการเรียนแบบทำเฉพาะวิทยานิพนธ์นั้น ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือกำลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาใกล้เคียง ซึ่งมีการทำวิทยานิพนธ์ และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า  3.5 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำวิจัย โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร
  2.  ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร แบบ 2.1  ซึ่งเป็นการเรียนแบบลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนดและการทำวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือกำลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่คณะกรรมการบัณฑิตประจำหลักสูตรฯ เห็นชอบ และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และ/หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำวิจัย โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรฯ และคณะกรรมการฯ อาจกำหนดให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับความรู้ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์


หลักสูตร
  จำนวนหน่วยวิชา  รวมตลอดหลักสูตร  16 หน่วยวิชา
     โครงสร้างหลักสูตร   แบ่งเป็น 2 แผน คือ
     • หลักสูตร แบบ 1.1 
         หลักสูตร แบบ 1.1    เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ทำวิทยานิพนธ์จำนวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยวิชา และศึกษาวิชาสัมมนา จำนวนไม่น้อยกว่า 4.5 หน่วยวิชา (ไม่นับหน่วยวิชา) โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรอาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยวิชา แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

      • หลักสูตร แบบ 2.1
         สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยวิชา ศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาแกนรวมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยวิชา และศึกษาวิชาสัมมนา จำนวนไม่น้อยกว่า 4.5 หน่วยวิชา (ไม่นับหน่วยวิชา) โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ  เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยวิชา แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         -  กลุ่มวิชาแกน    4   หน่วยวิชา
             MIT-690 ระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
                             Advanced Research Methodology in IT 
             MIT-611 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่
                             Modern IT Management 
              MIT-641 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
                             The Information Economics 
              MIT-642 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                              Special Topics in IT 

          -  กลุ่มวิชาสัมมนา* (ไม่นับหน่วยวิชา)
              MIT-991 สัมมนา
                              Seminar 

          - หมวดวิทยานิพนธ์     12   หน่วยวิชา
             MIT-932  วิทยานิพนธ์
                              Thesis 

ดูรายละเอียดได้ที่ mit.wu.ac.th

 

 

Update : 15/05/2560 View [ 8547 ] By : admin