ปริญญาโท


ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาษาอังกฤษ     Master of Science Program in Management of Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขา
ชื่อภาษาไทย
  ชื่อเต็ม (ไทย)      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อย่อ (ไทย)        วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อภาษาอังกฤษ
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Management of Information Technology)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ)   M.Sc. (Management of Information Technology)

จำนวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร
 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยวิชา

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


การรับเข้าศึกษา
1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552
2) รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

สถานที่จัดการเรียนการสอน
1) ห้องบรรยาย ใช้ห้องบรรยาย อาคารวิชาการ 5 ห้องบรรยายของบัณฑิตศึกษา หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ และศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
2) ห้องปฏิบัติการวิจัย ใช้ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี โดยอุปกรณ์การสอนและวิจัยใช้อุปกรณ์การสอนในห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เฉพาะทาง
3) สถานประกอบการที่เป็นแหล่งให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน เช่น เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส เป็นต้น


วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
   ระยะเวลาการศึกษา  2 ปีการศึกษา
   วันและเวลาเรียน
        ภาคการศึกษาที่ 1 ปลายเดือนพฤษภาคม - ปลายเดือนสิงหาคม
        ภาคการศึกษาที่ 2 ต้นเดือนกันยายน - ต้นเดือนธันวาคม
        ภาคการศึกษาที่ 3 ต้นเดือนมกราคม - ต้นเดือนเมษายน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาใดสาขาหนึ่ง

ระบบการศึกษา
  ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน

หลักสูตร
จำนวนหน่วยวิชา  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  12 หน่วยวิชา
โครงสร้างหลักสูตร   แบ่งเป็น 3 แผน คือ
1) แผน ก แบบ ก 1 
     เน้นการศึกษาวิจัยเฉพาะด้านอย่างลุ่มลึก โดยผู้ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษาและต้องทำวิทยานิพนธ์

2)  แผน ก แบบ ก 2 
      เน้นการศึกษารายวิชาและวิจัยเฉพาะด้านอย่างลุ่มลึก โดยผู้ศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ  ตามที่หลักสูตรกำหนดและต้องทำวิทยานิพนธ์

3) แผน ข 
     เน้นการศึกษารายวิชา เพื่อให้มีความรู้ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด และต้องมีการทำโครงงานทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam)

รายวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

       เป็นรายวิชาเพื่อเสริมพื้นฐานแก่นักศึกษาซึ่งมีพื้นฐานความรู้บางสาขาไม่เพียงพอที่ต้องใช้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เกณฑ์วัดผลในลักษณะ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) การวัดผลต้องได้ในลักษณะ S จึงจะถือว่าสอบผ่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพิจารณายกเว้นการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาบางราย ซึ่งมีความรู้อย่างเพียงพอในรายวิชาดังกล่าวแล้ว โดยมีรายวิชาเสริมพื้นฐานทั้งสิ้น 4 รายวิชา ดังนี้

ITM-601  การบัญชีสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ*    
                 Accounting for IT Professional 
ITM-602   หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ*   
                  Principles of Economics for IT Professional
ITM-603  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ*    
                 IT Applications
ITM-604  แนวคิดการเขียนโปรแกรม*     
                 Programming Concepts
หมายเหตุ *ใช้ระบบเกรด S/U และไม่นับหน่วยวิชา

2) หมวดวิชาบังคับ         
ITM-605  ระเบียบวิธีวิจัย     
                 Research Methodology
ITM-621  การวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร   
                 Enterprise Resource Planning
ITM-631  การพัฒนาระบบสารสนเทศ    
                 Information System Development
ITM-641  องค์ประกอบคอมพิวเตอร์    
                 Computer Organization
ITM-651  การจัดการสมัยใหม่     
                 Modern Management
ITM-652  การจัดการกระบวนการธุรกิจ    
                 Business Pprocess Management
ITM-653  นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 IT Innovation and Entrepreneurship
ITM-654 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                IT Management
ITM-661  ระบบฐานข้อมูล     
                 Database Systems
ITM-691  สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1*  
                 IT Seminar I  
ITM-692 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2*  
                IT Seminar II
ITM-693  สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3*  
                 IT Seminar III
ITM-694  สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4*  
                 IT Seminar IV
ITM-695  สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5*  
                 IT Seminar V
ITM-696  สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6*  
                 IT Seminar VI
หมายเหตุ *ใช้ระบบเกรด S/U และไม่นับหน่วยวิชา

3) หมวดวิชาเลือก          
ITM-711  การประยุกต์ใช้บนเว็บ    
                 Web Applications  
ITM-721  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
                 E-business 
ITM-722  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                 E-customer Relationship Management
ITM-723  การจัดการห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ 
                 E-supply Chain Management
ITM-724  ระบบการจัดการความรู้  
                 Knowledge Management System
ITM-731  วิศวกรรมซอฟต์แวร์   
                 Software Engineering 
ITM-732  การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ 
                 Human-Computer Interaction
ITM-741  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
                Computer Network and Internet Technology 
ITM-742 การจัดการความมั่นคงของเครือข่าย   
                Network Security Management
ITM-751  การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                 IT Auditing
ITM-752 การจัดการความมั่นคงของข้อมูล   
                Information Security Management
ITM-753 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                IT Risk Management
ITM-761  ข่าวกรองธุรกิจ 
                 Business Intelligence
ITM-771  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการประยุกต์  
                 Multimedia Technology and Applications
ITM-772 การผลิตสื่อใหม่    
                New Media Production
ITM-781 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  
                Special Topics in IT I
ITM-782 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
                Special Topics in IT II
  
4) หมวดวิชาโครงงาน         
ITM-911  โครงงาน   1.5 หน่วยวิชา
                 Project

5) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
ITM-920  วิทยานิพนธ์   12 หน่วยวิชา
                 Thesis
ITM-921  วิทยานิพนธ์     4 หน่วยวิชา
                 Thesis

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ mit.wu.ac.th

 

 

 

Update : 15/05/2560 View [ 8365 ] By : admin