การจัดการสารสนเทศดิจิทัล


 


 

ชื่อหลักสูตร:

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
Bachelor of Science Program in Digital Information Management
 

ชื่อปริญญา :

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศดิจิทัล)
    ชื่อย่อ : วท.บ.(การจัดการสารสนเทศดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Digital Information Management)
ชื่อย่อ : B.Sc. (DIM)
 

ลักษณะการเรียน

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้สามารถในการจัดการสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสารสนเทศ (Information Works) พร้อมทั้งการออกแบบและจัดการ สื่อสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บริการสารสนเทศบนเครือข่ายและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยผู้เรียน ควรมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพูดคุยกับผู้อื่น มีจิตใจที่มุ่งให้บริการ (Service minded) ชอบการติดต่อสื่อสาร ขอบอ่านและมีความกระตือรือร้นที่จะทราบเรื่องราวข่าวใหม่ ๆ ที่น่าติดตามอยู่เสมอ
 

แนวทางในการประกอบอาชีพ

- สามารถประกอบอาชีพด้านสารสนเทศ ได้แก่ ผู้จัดการสารสนเทศ นักสารสนเทศ ผู้จัดการศูนย์ความรู้ นักวิชาการสารสนเทศ ผู้สืบค้นข้อมูล ผู้จัดทำดรรชนีและสาระสังเขป ผู้สนับสนุนการใช้สารสนเทศ ภายในองค์กรบรรณารักษ์ยุคใหม่ นักจดหมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายทอดสารสนเทศ นักวิจัยสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลและศูนย์วิจัยในสาขาวิชาต่างๆ สถาบันบริการสารสนเทศสาธารณะและเชิงพาณิชย์ กรมสารนิเทศ แผนกสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการ องค์การระหว่างประเทศ บริษัทที่ประกอบธุรกิจข้อมูล ข่าวสารและประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ

- สามารถประกอบอาชีพด้านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี ได้แก่ นักวิชาการด้านสื่อสารสนเทศ ผูู้ออกแบบเว็บไซต์ (Web design) ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web master) ผู้พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ (Web Programmer) ผู้ออกแบบและผลิตบทเรียนสำเร็จรูป (CAI) ผู้ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ผู้จัดการสื่อดิจิทัล นักประชาสัมพันธ์บนเว็บ (SEO) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ


เอกสารรับรองตำแหน่งงานจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร http://www.facebook.com/clubim.wu
 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

Update : 21/07/2558 View [ 21592 ] By : khundee.la