นิเทศศาสตร์


ชื่อหลักสูตร :

สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Bachelor of Information Science Program in Communication
 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทยชื่อเต็ม : สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ : สส.บ. (นิเทศศาสตร์)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Bachelor of Information Science(Communication)
ชื่อย่อ : B.I.S (Communication)
 

ลักษณะการเรียน

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัยในยุคโลกกาภิวัตน์ มีความรอบรู้ในวิธีการสื่อสารแบบต่างๆการเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การผลิตงานด้านการสื่อสารมวลชนและสามารถถ่านทอดข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามปรัชญาของนักการสื่อสารชนที่ดีตามมาตรฐานสากลโดยอาศัยเทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารที่ทันสมัย
ผู้เรียน สนใจติดต่อตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสังคมและทันต่อเหตุการณ์ สนใจการค้นคว้าเสาะหาข้อมูลและข้อเท็จจริง มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เป็นผู้มีเหตุผล และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพทางด้านการสื่อสารมวลชน ได้แก่ งานด้านข่าวสาร งานด้านการจัดและผลิตรายการ วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสีนง การโฆษณา การประชาสัมสันธ์ งานด้านหนังสือพิมพ์ งานผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานนิเทศศาสตร์

Update : 28/07/2554 View [ 14538 ] By : admin