วิทยาการคอมพิวเตอร์


ชื่อหลักสูตร :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา

ภาษาไทยชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม : Bachelor or Science (Computer Science)

ชื่อย่อ: B.Sc.(Computer Science)

ลักษณะการเรียน

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจลุ่มลึกในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการกับข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล การพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูล รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์กราฟิกและปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น การเรียนการสอนประกอบด้วยการบรรยาย ปฏิบัติงาน เขียนโปรแกรมด้วยภาษาสั่งงานต่างๆ เช่น C/C++ , Java และ ภาษาประเภท Visual ปฏิบัติการระบบเครือข่าย และปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล การพัฒนาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการติดตามข่าวสารอยู่เสมอมีตรรกะในการคิดและหาเหตุผล มีความสามารถในการสื่อสาร มีความรับผิดชอบ อดทน ใจกว้าง และทำงานเป็นกลุ่มได้ ตลอดจนมีความคิดที่สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ทีความคาดหวังที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ผู้วิเคราะห์ระบบ ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูล ผู้ดูแลฐานข้อมูล นักทดสอบระบบ ผู้ดูแลเว็บ ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Update : 28/07/2554 View [ 10460 ] By : admin