วิศวกรรมซอฟต์แวร์


ชื่อหลักสูตร :

    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
    Bachelor of Science Program in Software Engineering
 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Software Engineering)
 

ปรัชญาของหลักสูตร

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการนาหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และตรงกับความต้องการ ภายใต้งบประมาณและเวลาที่กาหนด
วัตถุประสงค์
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ทฤษฎีด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
 • เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้อย่างเพียงพอต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม

แนวทางการประกอบอาชีพ

          หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีความคาดหวังที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในตาแหน่งงานซึ่งอาจเรียกชื่อแตกต่างกัน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในทีมงานพัฒนา จัดหา และบารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ ดังต่อไปนี้
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 • นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer)
 • นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 • นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
      รวมทั้งประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ อาจารย์ และนักวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Scholar, Lecturer, and Researcher in Software Engineering)
 

Update : 16/07/2555 View [ 9822 ] By : charoenporn.bo