เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน


 

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation
 

ชื่อปริญญา

    ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
    ชื่อย่อ: วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Multimedia Technology and Animation)
    ชื่อย่อ: B.Sc. (Multimedia Technology and Animation)
 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น สื่อต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อความสะดวกสบายในชีวิต ล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปของมัลติมีเดียและแอนิเมชันจะเป็นกลไกสำคัญในการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการศึกษาที่จะเป็นช่องทางให้ประเทศไทย สามารถแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ได้ในอนาคต
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ซึ่งมีความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีความพร้อมในการดำเนินการเนื่องจากหลักสูตรนี้ต้องการศาสตร์ ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่งสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนอยู่แล้ว จึงมีความพร้อมค่อนข้างสูง ดังนั้นการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันนี้ นอกจากจะเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมแล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

Update : 28/07/2554 View [ 14867 ] By : admin