เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)


ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology
 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ : B.Sc. (IT)
 

แนวทางในการเรียน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

 1. ด้าน Application  Development มุ่งเน้นให้ผู้เรียนความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศเพื่อใช้สำหรับหน่วยงานต่างๆ สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กร พัฒนางานประยุกต์ (Application development) ในรูปแบบต่างๆ ทั้งบนอินเตอร์เน็ต (Web Application) และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการทางธุรกิจ เช่น ด้านการจัดการ บัญชีและการเงิน การขายและการตลาด กระบวนการผลิต การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น การเรียนประกอบด้วยรายวิชาหลัก เช่น การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศบัญชีและการเงิน ระบบสารสนเทศการตลาดและการขาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิต และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆ
 2. ด้าน IT Services เน้นการเรียนรู้ด้านการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Business Process Services, Application Services และ Infrastructure Services สามารถดูแลบริหารฐานข้อมูล บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังเรียนรู้กระบวนการจัดการทางด้านธุรกิจอีกด้วย การเรียนประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศบัญชีและการเงิน ระบบสารสนเทศการตลาดและการขาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิต และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น  เหมาะสำหรับผู้สนใจงานด้านการบริการหรืองานสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) ชอบติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะการเรียน

การเรียนการสอนประกอบด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทำงานในสถานประกอบการจริง และการพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการเรียนในลักษณะของการทำโครงงาน (Project-based learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตของหลักสูตรฯ สามารถประกอบอาชีพในภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งงานซึ่งอาจเรียกชื่อแตกต่างกัน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา จัดหา และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

 1. ด้าน Application  Development สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้
  • Programmer
  • Application Developer
  • Business Analyst
  • System Analyst
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2. ด้าน IT Services สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้
  • Database Administrator หรือ DBA
  • Network Administrator
  • IT System Specialist
  • System Support Specialist
  • IT Support Officer/Application Support
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันแต่มีความร่วมมือในการเรียนการสอนด้านระบบจัดการฐานข้อมูลกับบริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการ Oracle Academy ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการใช้งาน Oracle ในด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 

แผนการศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

 

แผนการศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

แผนการเปิดวิชาเอกเลือก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

 

Update : 23/06/2560 View [ 15441 ] By : hkanjana