ความเป็นมา


 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2538 และได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2541 ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรสารสนเทศศึกษา และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ โดยเน้นการเรียนแผนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐาน มีการให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเรียนรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน และแผนการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิชาเอกเลือกสามารถเรียนข้ามหลักสูตรได้ซึ่งต่างจากแนวคิดของหลักสูตรดั้ง เดิมของสายนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศึกษา และในปีการศึกษา 2544 ได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเพื่อขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในสาขานี้ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ อีกทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถใช้บุคลากรและทรัพยากรสนับสนุนร่วมกันได้กับหลักสูตรระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ ซึ่งการเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำให้ครอบคลุมเทคโนโลยีด้าน สารสนเทศระดับปริญญาตรี ได้ครบวงจร ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งานนอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการ ระดับชาติ อีกทั้งเป็นช่องทางในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

พ.ศ. 2548 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใน 4 หลักสูตร (โดยหลักสูตรสารสนเทศศึกษาได้เปลี่ยนชื่อและโครงสร้างหลักสูตรเป็นหลักสูตร การจัดการสารสนเทศ) และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร รับนักศึกษาปริญญาตรี ปีละ 260 คน และระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ 250 คน โดยการเรียนการสอนจะเน้นทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย ให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสและปฏิบัติงานจริง นักศึกษาที่จบออกไปสามารถทำงานได้ทันที

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ซึ่งได้ปรับหลักสูตรจากวิทยาการคอมพิวเตอร์) และหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (ซึ่งได้ปรับหลักสูตรจากการจัดการสารสนเทศ)  เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาต่อไป

 

 

Update : 15/05/2560 View [ 6501 ] By : admin