แนวทางการปฏิบัติที่ดี (หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)


แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปีการศึกษา 2559)
 
1. กำหนดแนวทางในการทำวิจัยของหลักสูตรให้ชัดเจน และกำหนดให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัยด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างน้อย
2. กำหนดให้อาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ส่งข้อเสนอโครงงานวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยและทำผลงานวิจัย
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปีการศึกษา 2559)

1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นให้มีการบูรณาการกับรายวิชาโครงงานเพื่อให้สามารถมีผลงานสำเร็จที่สามารถนำไปใช้หรือต่อยอดได้จริง โดยมีการทบทวนการดำเนินการในที่ประชุมหลักสูตรฯ โครงงานของนักศึกษาจึงมีการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการทางสังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมครบถ้วนทุกด้าน

2. หลักสูตรฯ ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสร้างการสนับสนุนให้กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อโครงงานมีการบูรณาการรอบด้าน ควรที่จะมีการนำเสนอออกไปในวงกว้าง จึงมีการสร้างทักษะให้นักศึกษาในการนำเสนอเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำผลงานเสนอเข้าในการประชุมวิชาการ โดยในรายวิชาโครงงานได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลงานจากเดิมที่มีการสอบในลักษณะปกติทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงงานนักศึกษา จัดแสดงเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาโครงงาน 2  โดยให้นักศึกษาจัดทำโปสเตอร์และคลิปวิดีโอแนะนำผลงานรวมทั้งตอบข้อซักถามของกรรมการผู้สอบและผู้เข้าชมงาน  จากนั้นในปีการศึกษา 2559 ได้จัดงานลักษณะเดียวกันแต่มีการเชิญชวนเปิดให้ผู้เข้าชมได้เห็นผลงานมากขึ้น ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2559 เช่นกัน ได้นำผลจากการจัดงานมาพิจารณาปรับให้การนำเสนอโครงงานครั้งต่อไปจะมีทั้งการนำเสนองานนิทรรศการและมีการสอบในระหว่างนั้นพร้อมกันเพื่อให้การประเมินผลโครงงานเป็นไปอย่างครบถ้วนมีเวลาเพียงพอสำหรับกรรมการในการพิจารณา

3. หลักสูตรฯปรับจุดเน้นของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนโยบายภาครัฐ โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้กำหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญของอาจารย์ออกป็นสามกลุ่มคือ1) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 2) ด้าน Internet of Things และ 3) ด้าน Human Computer Interaction ทำให้การจัดโครงงานของนักศึกษามีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

4. หลักสูตรส่งเสริมให้นำผลงานของนักศึกษาที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย งานบริการวิชาการและงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปนำเสนอในเวทีวิชาการ  หลักสูตรฯได้สนับสนุนให้มีการนำผลงานจากโครงงานของนักศึกษานำมาเขียนเป็นบทความวิชาการเพื่อการนำเสนอ ผลจากการส่งเสริมทำให้ผลงานของนักศึกษาได้ส่งเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการต่างๆอย่างต่อเนื่องจะมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทั้งด้านจำนวนและคุณภาพงาน จากเดิมที่มีการส่งงานในลักษณะโปสเตอร์ ก็สามารถพัฒนาเป็นการนำเสนอในการประชุมวิชาการะดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง มีการตีพิมพ์ในวารสาร เป็นผลที่เห็นได้ชัดเจน

 

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2559)

1. กำหนดกลไกโดยจัดให้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อวางแผนในการจัดทำงบประมาณจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปี ทั้งในด้านการบำรุงรักษา และการจัดหาเพิ่มเติม

2. ดำเนินการตามแผนงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และจัดหางบประมาณเพื่อขอจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหางานจริง

3. ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งมีการกำหนดให้นักศึกษาประเมินในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนอยู่ทุกภาคการศึกษาผ่านระบบประเมินจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและนำไปปรับปรุง

4. นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง เพื่อแก้ไขในจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ เช่น ในปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินด้านห้องปฏิบัติการ เรื่องของอายุการใช้งานของเครื่องพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการที่มีอายุมากกว่า 3 ปี มีอาการเสียและทำงานช้า แต่เพื่อให้ไม่มีผลประทบต่อการเรียนการสอนมากนักจึงต้องมีการซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้ไปก่อนควบคู่ไปกับการจัดหางบประมาณในปีถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรียนรู้ด้าน Internet of Things และ Network มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้ว

5. มีผลที่เกิดขึ้นชัดเจนเป็นรูปธรรม มีสถานที่ มีอุปกรณ์ให้นักศึกษายืมสำหรับใช้ทำโครงงาน ซึ่งทางหลักสูตรฯ มีการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างโครงงานนักศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในปัจจุบันที่สนับสนุนเรื่อง Internet of Things

Update : 23/08/2560 View [ 141 ] By : hkanjana