ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ปรัชญา

    สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานทุกประเภท ซึ่งจะทำให้ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งด้านแรงงานและเวลา รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งได้มุ่งเน้นการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดยอิงหลักการนี้ เพื่อมุ่งหวังจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

 

วิสัยทัศน์

   “ ผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนท์แห่งอาเซียน  

        (Leader in Digital Content Innovation of  ASEAN )"

 

พันธกิจ

    1. ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้และศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมดิจิตัลคอลเทนระดับสากล

    2. สร้างนวัตกรรมด้าน Digital Content เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

    3. ผลิตงานวิจัยที่มีฐานจากการบูรณาการจากทุกหลักสูตร โดยมีพื้นฐานการจัดการ ความรู้

    4. เป็นที่พึ่งและชี้นำสังคมโดยผ่านงานบริการวิชาการภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    5. ธำรงและปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมไทย

Update : 31/07/2555 View [ 3880 ] By : hkanjana