เจ้าหน้าที่โครงการ


โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

 • นายเอกพล ปรีชา
 • นายภามพิภพพ์ ปุณณพุฒิโมกข์
 • นางสาวพรพิมล วัชรกุล
 • นายณรงค์ ทองรักจันทร์
 • นายชัยยันณ์ ดำแก้ว
 • นายวิทยา เทวรังษี
 • นายนันธชัย  ดับทุกข์
 • นางสาวนันทนี  ช่วยชู
 • นายสุรเดช เพชรานนท์
 • นางสาวเจนจิรา  ร่มเย็น
 • นางสาวสกาวเดือน  คลองมดคัน
 • นายพีระยุทธ  เมตปรีชา
 • นางสาวนาฎยา  บุญมาศ
 • นางสาวมัลลิกา  ขวัญเกื้อ
 • นางสาวมลิษา  ทองรักษ์
 • นางสาวจตุพิศ  อัยราคม
 • นายสมภักดิ์ เปาะทองคำ
 • นายไชยยันต์ โต๊ะหมาด
 • นางสาวจิราวรรณ  หมื่นเทพ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
 • นางสาวภคมน จงรักษ์  (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

 

Update : 14/11/2554 View [ 4425 ] By : admin