แนะนำสำนักวิชา


       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้หลักสูตรที่พัฒนามาทั้ง 4 หลักสูตรนี้ มีความเป็นเอกลักษณ์และความเด่นที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วไป หลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรใช้โครงสร้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ที่สำคัญคือผู้เรียนในหลักสูตรตามแนวทางใหม่นี้จะถูกพัฒนาให้เป็นผู้สามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ดี เป็นนักสื่อสารที่ดี มีความชำนาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วจึงควรที่จะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีความพร้อมด้านความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป ซึ่งจะผลิตบัณฑิตในหลักสูตรดังต่อไปนี้ระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

  • หลักสูตรนิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  • หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

         เนื่องด้วยปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษาเป็นอย่างมาก แต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ การเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นบทบาทหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตรงหรืออาจพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กับงานเดิมได้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีภารกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ภูมิภาค และของรัฐ มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรที่มีวุฒิและประสบการณ์ในด้านนี้จำนวนมากจึงได้พิจารณาเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางชุมชนท้องถิ่นภาคใต้และประเทศ

 

Update : 31/07/2555 View [ 5850 ] By : hkanjana