การให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่โรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนปทุมานุกูล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 2. โรงเรียนบ้านไสพลู อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาบูรณาการกับการให้บริการวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

ปี                           :   2557
หัวหน้าโครงการ  :  อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์

Facebook Comments