Home / หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Information Science Program in Digital Information Management

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Information Science (Digital Information and Media Management)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญา

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะการจัดการสารสด้านนเทศและสื่อในองค์กรดิจิทัลโดยเน้นสามองค์ประกอบหลักคือ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล และการจัดการสื่อดิจิทัล มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ สหกิจศึกษาและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรดิจิทัล การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและสื่อดิจิทัล และวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน ตามแนวโน้มและทิศทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ ปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)

วัตถุประสงค์

  1. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
  2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะด้านการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัลในองค์กรดิจิทัล  โดยเฉพาะด้านการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล และการจัดการสื่อดิจิทัล
  3. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศดิจิทัลได้เป็นอย่างดีโดยผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

เป็นบัณฑิตที่มี
(1) สมรรถนะเฉพาะด้าน (Specialized Competencies) ได้แก่ ความสามารถในการสนับสนุนการบริการในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดเก็บสารสนเทศและความรู้อย่างเป็นระบบ
(2) สมรรถนะด้าน Technical and ICT competencies เพื่อการจัดเก็บ สืบค้น และเผยแพร่สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
(3) คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านการบริหารโครงการ ด้านการถ่ายทอด เปลี่ยนแปลงบริการ ด้านความสามารถในการนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ด้านภาวะการเป็นผู้นำ (Leadership) ด้านการจัดการทั่วไป และด้านการวิจัย

แนวทางประกอบอาชีพ

1)อาชีพทางด้านสารสนเทศ ได้แก่

นักสารสนเทศ / นักวิชาการสารสนเทศ ในหน่วยงาน เช่น ห้องสมุดหรือสถาบันสารสนเทศที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ดิจิทัล
ผู้พัฒนาเนื้อหาดิจิทัล / ผู้เชี่ยวชาญการผลิตคอนเทนต์
ภัณฑารักษ์ดิจิทัล / นักจดหมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านสงวนรักษา
นักจัดการเอกสาร
ผู้จัดการสารสนเทศบนเว็บ
นักออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชัน
นักพัฒนาระบบการจัดการห้องสมุด

2)อาชีพด้านเทคโนโลยี สื่อดิจิทัลและการเรียนรู้ ได้แก่

นักวิชาการศึกษา / ผู้เชี่ยวชาญสื่อการเรียนการสอนนักเทคโนโลยีการเรียนรู้
นักออกแบบเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บ
ผู้พัฒนาสื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาบทเรียนออนไลน์

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาการจัดการสารสนเทศ สารสนเทศและสื่อดิจิทัล การสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษา 20 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
  หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาแกน 90 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
  หมายเหตุ* ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหมวดวิชาโทภาษาอังกฤษ จำนวน 21 หน่วยกิต แทนกลุ่มวิชาเอกเลือก 20 หน่วยกิตได้  
  (3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments