ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร มคอ 2

ภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Management of Information Technology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Management of Information Technology)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการทำวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการกับศาสตร์อื่น โดยคำนึงถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นได้ ตลอดจนมีความตระหนักในคุณค่างานวิจัยที่ส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำวิจัยที่ลุ่มลึก สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่

แนวทางประกอบอาชีพ

  1. อาจารย์
  2. นักวิจัย/นักวิชาการ
  3. ผู้บริหารองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
  4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ที่ปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 450,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 50,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา

แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
1) หมวดวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร: 075-673000 ต่อ 2204

Facebook Comments Box