วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร มคอ 2

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Management of Information Technology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Management of Information Technology)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไปประกอบอาชีพ พัฒนางาน บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์โลก และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิจัย/อาจารย์
2) นักวิเคราะห์ระบบ
3) ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
4) นักวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
1. หมวดวิทยานิพนธ์45 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ24 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก6 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์15 หน่วยกิต
แผน ข จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ24 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ6 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

 
 
Facebook Comments Box