วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร ​ มคอ 2

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Management of Information Technology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Management of Information Technology)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไปประกอบอาชีพ พัฒนางาน บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์โลก และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักวิจัย/อาจารย์ 2) นักวิเคราะห์ระบบ 3) ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 4) นักวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 5) ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 150,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร ​ แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
1. หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
แผน ข จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

Facebook Comments