คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672266 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2266 , 2206
E - mail bpoonpon@wu.ac.th
ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญ- Computer Network Management and Security
- Ubiquitous Networked Embedded System
- Mobile Application Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672209 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2209 , 2206-7
E - mailchatchanan.ja@mail.wu.ac.th
ธนภร เจริญธัญสกุล
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- การโฆษณา
- การสื่อสารการตลาด
- การบริหารองค์การสื่อมวลชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672265 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2265 , 2206-7
E - mailctanapor@wu.ac.th
ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- Web Services
- Mobile Web Services
- Location Based Services
- Wireless GIS
- Geographic Information System
- Mobile Applications
- Mobile Programming
- Web Services Compression Frameworks
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672284 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2284 , 2206-7
E - mailrsasitho@wu.ac.th
ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- Educational Technology
- Instruction Design
- E-Learning
- Web-Based Instruction
- CAI
- Technology Acceptance Model
- Student Engagement
- Designing and Publishing
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672271 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2271 , 2206-7
E - mailjnaparat@wu.ac.th
ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- Knowledge Discovery
- Association Analysis
- Text Mining
- Data Mining
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672281 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2281 , 2206
E - mailknichcha@wu.ac.th
ดร. เชาวนันท์ ขุนดำ
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- Virtual Reality
- Augmented Reality
- Game Design
- Interaction System
- Virtual Museum
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-72661, 0-7567-2206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72661, 72206-7
E - mailchaowanan.kh@wu.ac.th
นางออนอุไร แก้วอุดม
เลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672451 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2451 , 2206
E - mailbonourai@wu.ac.th