คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672266 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2266 , 2206
E - mail bpoonpon@wu.ac.th
ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญ- การรู้ดิจิทัล (Digital literacy)
- การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design)
- การเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)
- การออกแบบการเรียนการสอน
- การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75672270, 0-75672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2270, 2206-7
E - mailksirivaj@wu.ac.th
ดร.สลิล บุญพราหมณ์
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- Group support system
- ระบบสารสนเทศสำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- การใช้เทคโนโลยี Augmented reality ในงานห้องสมุดและ การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672257 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2257 , 2206-7
E - mailsalil.boonbrahm@gmail.com
ผศ.ดร. พุทธิพร ธนธรรมเมธี
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Data mining
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672283 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2283 , 2206-7
E - mailputthiporn.th@wu.ac.th
ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- Data mining
- Machine learning
- Software engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672275 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2275 , 2206-7
E - mailpthimapo@wu.ac.th
ธนภร เจริญธัญสกุล
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- การโฆษณา
- การสื่อสารการตลาด
- การบริหารองค์การสื่อมวลชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672265 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2265 , 2206-7
E - mailctanapor@wu.ac.th
ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- Web Services
- Mobile Web Services
- Location Based Services
- Wireless GIS
- Geographic Information System
- Mobile Applications
- Mobile Programming
- Web Services Compression Frameworks
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672284 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2284 , 2206-7
E - mailrsasitho@wu.ac.th
ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- Educational Technology
- Instruction Design
- E-Learning
- Web-Based Instruction
- CAI
- Technology Acceptance Model
- Student Engagement
- Designing and Publishing
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672271 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2271 , 2206-7
E - mailjnaparat@wu.ac.th
ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
กรรมการ
ความเชี่ยวชาญ- Knowledge Discovery
- Association Analysis
- Text Mining
- Data Mining
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672281 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2281 , 2206
E - mailknichcha@wu.ac.th
นางออนอุไร แก้วอุดม
เลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672451 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2451 , 2206
E - mailbonourai@wu.ac.th