คณะครูและนักเรียนจากจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วย Smart Technology สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมจัด “ค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย” ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2562 ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ 18 โรงเรียนจากทั่วจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการนี้ และในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนจากจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วย Smart Technology สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดการแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นของหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร และปริญญาโทปริญญาเอก 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
  • การจำลองและสาธิตการถ่ายทำรายการในสตูดิโอนิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล – DIM
  • การนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล – ITD แนะนำหลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่มุ่งผลิตโปรแกรมเมอร์ที่สามารถทำงานได้ในรูปแบบ full stack และหลากหลาย platform ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด IT โดยมีการแสดงผลงาน เช่น
  • ระบบเฝ้าระวังอุทกภัยผ่านเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับความสูงของน้ำ กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  • ระบบรถอัจฉริยะ
  • ระบบหุ่นยนต์หยิบชิ้นส่วนเพื่อการผลิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ – IMI หลักสูตรใหม่ ที่เรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแเพทย์ เป็นหนึ่งในศาสตร์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับด้านการแพทย์ โดยมีการแสดงผลงาน เช่น
  • Study of the Hand Anatomy Using Real Hand and Augmented Reality
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ – SWE 
  การนำเสนอผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันและเกมส์ MTA
  1. ห้องปฏิบัติการ Motion Capture แห่งเดียวในภาคใต้ค่ะ เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวให้กับแอนิเมชันแบบสมจริง MTA
  2. ห้อง 3D Scaning สำหรับสร้างโมเดล 3 มิติ, 3D Printing สำหรับการขึ้นรูปโมเดลจริง และ Augmented Reality แอพพลิเคชัน
  3. ห้องปฏิบัติการ Virtual Reality สำหรับการแสดงสภาพแวดล้อมเสมือนในรูปแบบต่างๆ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ให้ข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถให้บริการจัดการในสถาบันการศึกษา ตลอดจนงานวิจัยด้านการใช้ ICT ในการเรียนการสอน
Facebook Comments Box