ความเป็นมา

          สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มีภารกิจด้านจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญ โดยให้บริการการสอนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน หลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น และ หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ สามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ดี เป็นนักสื่อสารที่ดี มีความชำนาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีความพร้อม ด้านความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป ซึ่งการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น นอกจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติแล้ว ยังต้องเสริมความรู้และประสบการณ์ เพิ่มเติมเป็นพิเศษ ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเชิญวิทยากรบรรยาย อภิปราย การจัดนิทรรศการ การออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการ ขยายความคิดและโลกทรรศน์ให้กับนักศึกษาได้อย่างดียิ่ง

Facebook Comments Box