กลุ่มวิจัยสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มวิจัยด้าน AR and VR

 

 

กลุ่มวิจัยด้าน Smart Technology

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นประยุกต์องค์ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีฝังตัว เทคโนโลยีอื่นๆ มาสนับสนุนและแก้ปัญหาของโจทย์ต่างๆ ที่ได้รับ

กลุ่มวิจัยด้าน IT Management

กลุ่มวิจัย IT Management เป็นกลุ่มวิจัยที่ประยุกต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ เพื่อเสนอนวัตกรรมในการจัดการ บริหารจัดการองค์กร การปรับ Business Process การจัดการความเสี่ยง การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

กลุ่มวิจัยด้าน Human-computer Interaction 

กลุ่มวิจัยการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เน้นการศึกษาวิจัยการพัฒนาด้านการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ อีกทั้งประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน AR, VR, ประมวลผลภาพหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ มาผลักดันงานวิจัยเพื่อเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ นำเสนอข้อมูล รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มวิจัยด้าน Big Data Analytics

กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการทำเหมืองข้อมูล ทั้งการเลือกและปรับใช้อัลกอริทึม รวมถึงการเสนออัลกอริทึม นอกจากนี้งานวิจัยยังครอบคลุมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบ Infrastructure เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

Facebook Comments Box