กลุ่มวิจัยสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กลุ่มวิจัยด้านการประมวลผลภาพ

กลุ่มวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ตัวอย่างงานวิจัยมีดังต่อไปนี้

 •    การเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์โครงสร้างนาโนด้วยการประมวลผลภาพ
 •    Automated Chokun Orange Maturity Sorting by Color Grading
 •    Studies of Free Falling Object and Simple Pendulum Using Digital Video Analysis
 •    Digital video analysis of falling objects in air and liquid using Tracker

กลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

กลุ่มวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคนิคเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง รวมถึงการนำเทคนิคที่มีในปัจจุบันไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตัวอย่างงานวิจัยมีดังต่อไปนี้

 • โครงการวิจัยทดลองการใช้เครื่องมือด้านการขุดค้นข้อมูล เพื่อค้นหาองค์ความรู้ สำหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
 • วิจัยและพัฒนาต้นแบบ Advanced Analytics สำหรับการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก กรณีอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอัลกอริทึมการแบ่งช่วงข้อมูลสำหรับต้นไม้ตัดสินใจ
 • การจำแนกประเภทเว็บเพจโดยใช้ค่าประสิทธิภาพโดยนัยทั่วไปของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
 • การขยายคำค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบค้นภาษาไทยโดยใช้จีเนติกอัลกอรึทัม

กลุ่มวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กลุ่มวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคนิค เทคโนโลยีและวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านต่างๆ ตัวอย่างงานวิจัยมีดังต่อไปนี้

 • การศึกษาเทคนิคการสร้างกรณีทดสอบอัตโนมัติโดยใช้แผนภาพกิจกรรม
 • การศึกษาการสร้างตัวแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อช่วยการวิศวกรรมความต้องการระบบสารสนเทศตามคำเรียกร้องของสาธารณะ กรณีศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ปี 2554
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับวิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์สำหรับสาธารณะ
 • การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพื่อขยายขีดความสามารถในการคัดกรองและทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคทางด้านการทำเหมืองข้อมูล: กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 • การควบคุมและตรวจสอบความสัมพันธ์ของหัวเรื่องสำหรับงานควบคุมรายการหลักฐานของฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมประเทศไทย การหาเส้นทางเพื่อค้นหาหนังสือและทรัพยากรในห้องสมุดโดยใช้การวิเคราะห์สามมิติ
Facebook Comments Box